-4°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  WYBORY-2002: Program Komitetu Wyborczego "Nasze Miasto"
„Z nami... – Twoja szansa na lepsze jutro”

A. Praca i gospodarka
 • Aktywizacja Wabrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest Park” – podstrefy w Nowej Rudzie.

  Naley doprowadzi do przycignicia inwestorw do strefy po czteroletnim nieefektywnym zabieganiu o kapita. Mona w ten sposb w stosunkowo krtkim czasie (1-2 lata) w sposb znaczcy zagodzi bezrobocie w miecie.

  Najwaniejsze posunicia:

  1. Uznanie za priorytet kadego dziaania zmierzajcego do likwidacji bezrobocia (Uchwaa Rady Miejskiej), pomimo i dziaania w tym zakresie nale do kompetencji powiatu;

  2. Stworzenie kompetentnego i skutecznego lobbingu podstrefy w Nowej Rudzie:

  a. przedstawicielem Miasta w Radzie Nadzorczej „Invest Park” powinna by osoba wpywowa, znana w krgach biznesu na terenie kraju, rozliczana okresowo (raz do roku) z efektywnoci dziaania przez Rad Miejsk (nie moe by to z pewnoci urzdnik Urzdu Miejskiego a zwaszcza burmistrz),

  b. skuteczne promowanie podstrefy w Nowej Rudzie poprzez media (w tym Internet, wydawnictwa i programy gospodarcze), krgi biznesu oraz inne materiay promocyjne,

  c. tworzenie pozytywnego wizerunku miasta i podstrefy.

 • Praca dla absolwentw szk

  Naley zapewni modym ludziom, a w szczeglnoci absolwentom szk start w dorose ycie (zarwno poprzez tworzenie miejsc pracy, jak i uatwianie zakadania wasnej dziaalnoci gospodarczej).

  Najwaniejsze propozycje:

  1. Program „Gieda przedsibiorczoci” skierowany dla modziey szk rednich pomagajcy realizowa pomysy gospodarcze i jednoczenie stwarzajcy uatwienia w poszukiwaniu kapitau startowego w kraju i za granic. Program powinien by realizowany przy wsppracy Urzdu Miejskiego, orodkw akademickich ze szkoami rednimi w ramach przedmiotu „Przedsibiorczo”.

  2. Program „EuroIntegra” skierowany w gwnej mierze do absolwentw szk rednich. W swoich zaoeniach ma on uatwia podejmowanie przez nich pracy za granic na czas okrelony. Stwarza on miedzy innymi moliwo pozyskania rodkw na kontynuowanie nauki oraz daje praktyczne moliwoci doskonalenia jzykw obcych. Programy „EuroIntegra” oraz „Gieda przedsibiorczoci” stanowi elementy pakietu „Integra” przedoonego i opiniowanego przez Kancelari Prezesa Rady Ministrw RP.

  3. Informacja o zasobach Miasta i moliwociach powadzenia dziaalnoci gospodarczej skutecznie wdroona w zakres edukacji szk rednich przy wspudziale Urzdu Miejskiego (wybrane lekcje przedsibiorczoci powinny by prowadzone z udziaem wyznaczonego przez burmistrza urzdnika zaopatrzonego w pakiet niezbdnych materiaw).

 • Stworzenie moliwoci rozwoju i funkcjonowania firm

  Naley zadba o utrzymanie i rozwj istniejcej w miecie bazy uatwiajcej zakadanie i prowadzenie dziaalnoci gospodarczej.

  Najwaniejsze propozycje:

  1. Zagospodarowanie wolnych budynkw (tak komunalnych jak i bdcych wasnoci innych podmiotw) oraz lokali uytkowych z przeznaczeniem na produkcj lub usugi np. (nieruchomo przy ul. Radkowskiej 45, lokal uytkowy przy ul. Cmentarnej 1, lokal uytkowy przy ul. Spacerowej 4, zamek przy ul. Marszaka Jzefa Pisudskiego 2, budynek byej ksigowoci KWK „Nowa Ruda” w Supcu, budynek obecnej JRG Pastwowej Stray Poarnej przy ul. Przechodniej po jej przeniesieniu do nowego obiektu);

  2. Uchwalenie pakietu preferencyjnych uchwa przez Rad Miejsk dla maych i rednich firm dajcych: preferencyjne czynsze, pomoc w remoncie, zwolnienie z podatku od nieruchomoci, zwolnienie z podatku od rodkw transportu.

  3. Poprawa warunkw handlu na targowiskach miejskich: utwardzenie placu przy ul. Cmentarnej, uregulowanie spraw wasnociowych placu przy ul. Kodzkiej.

  4. Starania o odtworzenie Powiatu Noworudzkiego, a jeeli miaoby go nie by, utrzymanie takiej infrastruktury, ktra w maksymalny sposb uatwia funkcjonowanie firm (utrzymanie Urzdu Skarbowego, Oddziau Zamiejscowego Sanepidu, Filii Powiatowego Urzdu Pracy, przywrcenie Sdu Grodzkiego, przywrcenie Prokuratury);

  5. Wykorzystanie potencjau i moliwoci Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie oraz Noworudzkiego Inkubatora Przedsibiorczoci celem: - uatwienia zakadania firm, - pozyskiwania rodkw dla przedsiwzi gospodarczych w oparciu o fundusze i programy Unii Europejskiej.

 • Program „Noworudzianie dla Miasta”

  Naley wykorzysta potencja, kontakty i moliwoci ludzi sukcesu pochodzcych lub zwizanych z Now Rud z krgw polityki, biznesu, nauki do stworzenia grupy lobbujacej nasze Miasto.

 • Tworzenie sezonowych miejsc pracy

  Wykorzystujc jako samorzd terytorialny moliwo organizacji robt publicznych oraz robt interwencyjnych naley maksymalnie przy wsppracy z Powiatowym Urzdem Pracy w Kodzku wykorzysta rodki przeznaczane na aktywne formy walki z bezrobociem przeznaczajc w budecie miasta rwnoczenie okrelone rodki na materiay niezbdne do prowadzenia robt w zakresie: pielgnacji lasu komunalnego, utrzymania zieleni miejskiej w miecie, renowacja roww odwadniajcych i przepustw, regulacji koryt rzeki i potokw, naprawy murw oporowych i schodw w miecie.

 • Stworzenie caorocznego produktu turystycznego

  W zwizku ze strukturalnymi przeksztaceniami gospodarczymi w Nowej Rudzie (likwidacja duych zakadw pracy), naley wykorzysta walory turystyczne Miasta.

  W oparciu o istniejc infrastruktur oraz realizacj nowych przedsiwzi:

  Na bazie obiektw:

  Centrum Turystyczno Sportowego – CTS Sp. z o.o.,

  Gry Wszystkich witych,

  Gry w. Anny.

 • Stworzenie nowych moliwoci dla rozwoju turystyki i przedsiwzi okooturystycznych

  Na terenie Miasta znajduj si atrakcyjne tereny, mogce oywi koniunktur handlow, usugow (szczeglnie budowlan) oraz zapewni wpywy do budetu Miasta.

  1. Zagospodarowanie terenw na grze Jawornik pod budow osiedli domkw letniskowych. Promocja tak piknych terenw nie bdzie wymagaa duych nakadw, a efekt zagospodarowywania: - przysporzy nowych miejsc pracy, - poprawi koniunktur handlow (z wykorzystaniem miejscowych produktw ywnociowych), - umoliwi zmian profilu podupadajcych gospodarstw rolnych na dziaalno agroturystyczn.

  2. Zagospodarowaniu powinny towarzyszy inwestycje zwikszajce atrakcyjno turystyczn terenu.

 • Wsppraca

  1. Wsppraca midzygminna – okrelenie jasnych zasad wspdziaania w ramach Zakadu Wodocigw i Kanalizacji, Noworudzkich Usug Komunalnych, Zakadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Oczyszczalni ciekw w cinawce Dolnej, Agancji Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A. w Nowej Rudzie;

  2. Wspdziaanie w ramach realizacji „Strategii rozwoju powiatu kodzkiego”;

  3. Wzmocnienie pozycji Nowej Rudy w realizacji „Strategii rozwoju Dolnego lska”;

  4. Wsppraca z miastami partnerskimi: Bromov, Castrop Rauxell, Wallers-Arenberg

  B. Bezpieczestwo i obszar spoeczny


 • Bezpieczestwo socjalne

  Z uwagi na zuboenie spoeczestwa, naley zwikszy w budecie Miasta rodki przeznaczone na zasiki dla Miejskiego Orodka Pomocy Spoecznej. W pierwszym okresie realizacji programu rodki naley pozyska nawet kosztem innych dziaw budetu. Podstaw realizacji programu jest bezpieczestwo socjalne wszystkich obywateli miasta.

  1. Doywianie, przede wszystkim dzieci z rodzin najuboszych, w oparciu o stowki szkolne i istniejce punkty gastronomiczne.

  2. Stworzenie dla dzieci funduszu wakacyjnego (szerzej w dziale Edukacja).

  3. Wdroenie programu odduenia rodzin najuboszych z zalegoci czynszowych.

  4. Stworzenie Domu Spokojnej Staroci dla ludzi, ktrzy oddadz do dyspozycji Urzdu Miejskiego zajmowane przez siebie lokale mieszkalne.

 • Aktywizacja obywateli w ramach Systemu Ostrzegania Spoecznoci „S.O.S”

  Zabezpieczenie miasta przed klskami ywioowymi a zwaszcza przed powodzi oraz ograniczenie jej skutkw. Poprawa bezpieczestwa publicznego (program Bezpieczne Miasto – Bezpieczny Stadion - Bezpieczna Szkoa – Bezpieczna Ulica – Bezpieczny Dom – monitorowanie centrum handlowego).

 • Ochrona zdrowia

  Utrzymanie zaplecza medycznego dostosowanego do potrzeb mieszkacw. Pomimo, i suba zdrowia naley do zada powiatu, miasto powinno pooy nacisk na utrzymanie szpitala w Nowej Rudzie, oraz stworzy w miar swych moliwoci warunki do rozwoju lecznictwa otwartego.

  Pomoc w yciu codziennym osobom niepenosprawnym.

  C. Infrastruktura

 • Poprawa komunikacji w miecie:

  1. Likwidacja strefy patnego parkowania celem zatrudnienia osb obsugujcych i zwikszenia bezpieczestwa parkujcych;

  2. Budowa nowych miejsc parkingowych;

  3. Budowa obwodnicy miasta w aspekcie nowych miejsc pracy, wykorzystania miejscowych materiaw budowlanych i potencjau technicznego, stworzenia niezbdnej alternatywy przejazdu na trasie 381 (Wabrzych – Kodzko);

  3. Likwidacja barier komunikacyjnych;

 • Infrastruktura techniczna:

  1. Gospodarka komunalna (racjonalizacja owietlenia ulicznego, poprawa stanu drg miejskich, chodnikw i drg transportu rolnego, udronienie kanalizacji deszczowej, dalsza modernizacja kotowni lokalnych, opracowanie jednolitego programu zarzdzania kotowniami komunalnymi, wdroenie programu naprawczego NUK Sp. z o.o.);

  2. Gospodarka mieszkaniowa (program prywatyzacji zasobw komunalnych, odnowienie starej zabudowy centrum miasta, opracowanie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, pomoc wsplnotom mieszkaniowym, wsppraca z zarzdcami innych zasobw w aspekcie zamian lokali mieszkalnych, dostosowanie sposobu zarzdzania zasobami mieszkaniowymi do aktualnych uwarunkowa, przygotowanie terenw pod zabudow mieszkaniow oraz terenw pod garae, zagospodarowanie strychw, likwidacja azbestu z zabudowy mieszkaniowej, nadbudowa budynkw na Osiedlu Piastowskim, kontynuacja budowy nowych mieszka

  w ramach NTBS Sp. z o.o.);

  3. Uzbrojenie miasta (kontynuacja gazyfikacji miasta przede wszystkim dla celw grzewczych, kontynuacja uzbrojenia w kanalizacj sanitarn, a w miejscach odlegych – realizacja programu maej sanitacji)

  4. cisa wsppraca z zarzdcami drg (powiatowych, wojewdzkich) w aspekcie utrzymania czystoci w okresie letnim, prowadzenia akcji zimowej i poprawy stanu drg. cisa wsppraca z zarzdcami ciekw wodnych (rzeka Wodzica, potoki: Woliborka, Jugowski, Piekielnica, Dzik) w aspekcie biecego czyszczenia koryt, naprawy umocnie brzegw, zabezpiecze przed powodzi.

  4. Ogrody dziakowe – pomoc prawna przy tworzeniu Miejskich Ogrodw Dziakowych. Zatrzymanie wypywu skadek do wojewdztwa i centrali.

  D. Edukacja i Kultura

 • Poromowanie najzdolniejszych uczniw i absolwentw gimnazjw

  1. Ufundowanie Nagrody Burmistrza dla najlepszych uczniw szk miejskich (podstawowych i gimnazjalnych) w oparciu o ustalone kryteria np.: badanie kompetencji, osignicia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

  2. Ufundowanie rocznego Stypendium Rady Miejskiej w Nowej Rudzie dla najzdolniejszych uczniw szk ponadgimnazjalnych z terenu Miasta w oparciu o kryteria okrelone Uchwa Rady Miejskiej.

  3. Wsppraca z uczelniami w aspekcie opracowywania prac dyplomowych przez studentw z tematami potrzebnymi miastu jak: - projekty drg miejskich, - zagospodarowanie miejscowych materiaw budowlanych w budownictwie i drogownictwie, - rekultywacja terenw pogrniczych itp.

 • Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i modziey

  Ukierunkowanie rodkw finansowych przede wszystkim z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych na: zajcia pozalekcyjne; organizacje modzieowe; dzielnicowe i osiedlowe kluby sportowe z wykorzystaniem szkolnych obiektw sportowych.

 • Wyjazdy wakacyjne dzieci i modziey

  Naley obj jak najwiksz ilo dzieci zorganizowanymi formami wypoczynku wakacyjnego. Z uwagi na fakt, i obecnie tylko niewielki odsetek dzieci korzysta z wyjazdw wakacyjnych trzeba stworzy Fundusz Wakacyjny przy Urzdzie Miasta. rodki na ten cel Urzd bdzie pozyskiwa z Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych, od sponsorw i z innych rde.

  rodki bd gromadzone przez cay rok, a nie jak dotychczas pozyskiwane indywidualnie przez szkoy w miesicach przedwakacyjnych. Istnieje tu moliwo obnienia kosztw wyjazdw przy podpisywaniu umw przez Urzd.

  Do zarzdzania funduszem zostanie powoany zesp w skad ktrego wejd: nauczyciele (przedstawiciele szk), rodzice (przedstawiciele Rad Rodzicw), przedstawiciele Rady Miejskiej i Urzdu Miejskiego.

  Koordynatorem biecym zostanie wyznaczony kompetentny urzdnik.

 • Uregulowanie statusu MZEASz-u oraz finansowania i zarzdzania szk w miecie

 • Nauka jzykw obcych

  Stworzenie zaj fakultatywnych z jzykw obcych w ramach zaj pozalekcyjnych wykorzystujc baz lokalow szk oraz dofinansowanie z Funduszu Alkoholowego. Celem takich zaj byoby podnoszenie umiejtnoci uczniw. Stanowiyby one alternatyw dla prywatnych korepetycji szczeglnie dla uczniw z rodzin uboszych.

  Utrzymanie dofinansowania z budetu miasta rozszerzonego programu nauki jzykw obcych w Liceum Oglnoksztaccym im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie.

 • Imprezy masowe

  1. Imprezy masowe powinny by tworzone w ramach Miejskiego Orodka Kultury (instytucja miejska do tego celu powoana), a wadze Miasta powinny jedynie nadzorowa, szczeglnie ich stron finansow;

  2. Program imprez masowych powinien by dostosowany do przekroju wiekowego mieszkacw;

  3. Naley umoliwi udzia w imprezach rwnie czci starszych mieszkacw;

  4. Naley powrci do poprzedniej formuy „Dni Nowej Rudy” – razem z festiwalem „Noworudzkie Spotkania z Folklorem”;

  5. Imprezy powinny si odbywa w trzech dzielnicach miasta, a w dzielnicy Centrum powinny by najbardziej wyeksponowane i promowa Rynek.

  E. Ochrona rodowiska

 • Ochrona wd

  1. Naley kontynuowa dalsz budow sieci kanalizacyjnej stwarzajc warunki do odprowadzania ciekw do oczyszczalni.

  2. W miejscach o maej zwartoci zabudowy oraz w miejscach oddalonych od kolektorw sanitarnych naley stwarza warunki do wdraania programu „maej sanitacji” (przydomowe oczyszczalnie ciekw).

 • Ochrona powietrza

  1. Naley kontynuowa program likwidacji niskiej emisji poprzez pozyskiwanie rodkw zewntrznych na zamian systemw ogrzewania.

  2. Realizacja budowy obwodnicy spowoduje zmniejszenie emisji spalin w centrum miasta i przy gwnych szlakach komunikacyjnych.

 • Rekultywacja terenw pokopalnianych

 • Wdroenie systemu segregacji odpadw oraz budowa kompostowni

  F. Przyjazna administracja

 • Sprawne, przyjazne i apolityczne urzdy

 • Kompetentni i uczciwi urzdnicy to jedyne kryteria zajmowania stanowiska

 • Wyeliminowanie korupcji w administracji samorzdowej

 • Wszystkie decyzje finansowe samorzdu musz by jawne i upublicznione

  Czas odrzuci tych, ktrych wszelka aktywno koczy si z chwil wyboru. Odrzumy tych, ktrzy interesy wasne, swojej partii i swoich kolegw przedkadaj nad dobro spoecznoci lokalnej.

  Chcemy, aby mona byo powiedzie, e KW „Nasze Miasto” jest wyrazicielem i realizatorem woli Noworudzian. Chcemy, aby nasz program mg by zrealizowany w caoci w najbliszej kadencji, aby Noworudzianie mogli po czterech latach powiedzie – „wszystko zostao zrobione”. Prosimy mieszkacw o konsultacj przedstawionego programu i zgaszanie propozycji lub uwag. • « Powrt | Dodano: 2002-08-22 | Komentarzy: 0 | Odson: 1980 | | Drukuj

  Komentarze:

  Haso:
  Autor:

  Komentarz: /400 max

  Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info owiadcza, e nie odpowiada za tre komentarzy do zamieszczanych artykuw. Za owe treci odpowiadaj ich autorzy. Zabrania si umieszczania treci nawoujcych do przemocy, nienawici, nietolerancji, jak i treci obraliwych wobec Uytkownikw wortalu lub innych osb. Komentarze uznane za obraliwe lub przekraczajce granice tolerancji bd usunite bez poinformowania o tym autorw !!!

  Menu

  Noworudzianin
  Grudzie 2023
  N Pn Wt r Cz Pt S
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            

   AGROTURYSTYKA
  Agroturystyka LIMBA
  Cena: 25

  donate

  Dotacje w Bitcoin

    ^Top^

  Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
  Wszelkie prawa zastrze�one (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
  Aby lepiej ogl�da� wci�nij F11     www.nowaruda.info