-3°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  WYBORY-2002: KWW Nasze Miasto
Okrg wyborczy nr 1

Krzysztof Bolisga
 • Lat 40
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Powiatowym Urzdzie Pracy w Kodzku
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Pracowa na rzecz rozwoju gospodarki i rodzimych firm, zadba o zagospodarowanie strefy ekonomicznej oraz pozyskanie rodkw przedakcesyjnych z Unii Europejskiej.

  Andrzej Buchman
 • Lat 53
 • Wyksztacenie rednie
 • Prowadzi dziaalno gospodarcz
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Dziaa na rzecz stworzenia miejsc pracy dla modziey.

  Jzef Franciszek Chrapek
 • Lat 55
 • Wyksztacenie rednie
 • Prowadzi dziaalno gospodarcz
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Zaj si problemami mieszkacw i miasta poprzez: niedopuszczenie do likwidacji szpitala, dziaanie w celu utworzenia powiatu noworudzkiego, stworzenia dogodnych warunkw dla inwestorw, oraz denie do stopniowej likwidacji bezrobocia.

  Pawe Cybulski
 • Lat 31
 • Wyksztacenie rednie
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Zadba o jego estetyk, infrastruktur techniczn i ochron rodowiska.

  Anna Dunas
 • Lat 53
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Urzdzie Skarbowym w Nowej Rudzie
  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Uatwi start modym ludziom oraz zainicjowa dziaania w celu rekultywacji terenw pokopalnianych.

  Jzef Gruszka
 • Lat 53
 • Wyksztacenie rednie
 • Emeryt
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Poprawi bezpieczestwo w Nowej Rudzie, usprawni funkcjonowanie urzdw i zmniejszy bezrobocie w miecie.

  Bernadetta Jagdka
 • Lat 37
 • Wyksztacenie rednie
 • Prowadzi wasna dziaalno gospodarcz
  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Polepszy estetyk miasta, powanie zaj si problemami owiaty oraz pomoc dzieciom najuboszym.

  Jan mielewski
 • Lat 49
 • Wyksztacenie wysze
 • Emeryt
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Przyczyni si do poprawy stanu bezpieczestwa i porzdku publicznego na terenie Nowej Rudy.

  Joanna Gabriela Wojtanowicz
 • Lat 32
 • Wyksztacenie rednie
 • Pracuje w Kancelarii Notarialnej w Nowej Rudzie
  Co chciaabym zrobi dla miasta? Zainicjowa dziaania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, rozwoju sportu i rekreacji dzieci i modziey oraz poprawy estetyki miasta.

  Kornel Jan Wolski
 • Lat 56
 • Wyksztacenie wysze
 • Prowadzi prywatny gabinet stomatologiczny
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Przez odbudow parkw i zielecw zazieleni i ukwieci „szare miasto”.

  Krystyna Teresa Wjcik
 • Lat 63
 • Wyksztacenie wysze
 • Emerytka
  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Zagospodarowa wolny czas dzieci, modziey przez zwikszenie zaj pozalekcyjnych, oraz zadba o powikszenie iloci miejsc zorganizowanego wypoczynku.

  Jerzy ak
 • Lat 47
 • Wyksztacenie rednie
 • Pracuje w „Extragaz” Sp. z o.o.
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Dy do stworzenia nowych miejsc pracy, poprawi stan drg w miecie, poprawi czysto rzeki Wodzicy i jej dopyww oraz zorganizowa prace interwencyjne dla bezrobotnych na rzecz miasta.


  Okrg wyborczy nr 2

  Dariusz Eligiusz Bekajo
 • Lat 42
 • Wyksztacenie rednie
 • Pracuje w Zakadzie Energetycznym Wabrzych S.A., Pogotowie Energetyczne Nowa Ruda
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Bd konsekwentnie i aktywnie walczy z bezrobociem, pozyskiwa fundusze na szkolnictwo, opiek spoeczn i zdrowotn, dy do zagospodarowania nieuytkw rolnych, oraz dba o rozwj turystyki w naszym regionie.

  Henryka Maria Buczkowska
 • Lat 47
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w SP ZOZ Nowa Ruda
  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Zadba o utrzymanie opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, dostpnoci do specjalistw, czyli usug medycznych na co najmniej dotychczasowym poziomie oraz zapobiega zmniejszaniu liczby ek szpitalnych i likwidacji oddziaw.

  Bogusaw Frcek
 • Lat 39
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Miejskim Zespole Szk nr 1 w Nowej Rudzie
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Oywi gospodarczo Now Rud realizujc program wyborczy KKW „Nasze Miasto”, a za priorytet uznaj ograniczenie bezrobocia i skuteczn edukacj.

  Halina Gajcy
 • Lat 43
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Miejskim Zespole Szk nr 1 w Nowej Rudzie
  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Chciaabym mie wpyw na sprawy zwizane z organizacj czasu wolnego dla dzieci i modziey, a take na sprawy socjalno - bytowe mieszkacw.

  Jzef Gorczycki
 • Lat 59
 • Wyksztacenie zawodowe
 • Emeryt
  Co chciabym zrobi dla miasta: Zapocztkowa dziaania majce na celu regulacj rzeki Wodzicy, odprowadzenie wd opadowych, udronienie studzienek kanalizacyjnych, odprowadzenie wd pokopalnianych i napraw nawierzchni drg miejskich.

  Micha Jan Kisiel
 • Lat 39
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Miejskim Zespole Szk nr 1 w Nowej Rudzie
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Wdroy program wyborczy KWW „Nasze Miasto”, dooy wszelkich si w celu wyprowadzenia Nowej Rudy z zapaci gospodarczej, ograniczy emigracj modziey z miasta oraz suy swoim wyborcom.

  Czesaw Suszko
 • Lat 64
 • Wyksztacenie rednie
 • Emeryt
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Zadba o popraw bezpieczestwa, adu i porzdku w Nowej Rudzie, rozwiza problem bezrobocia poprzez stworzenie warunkw dla tych, ktrzy podejmowa bd dziaalno gospodarcz i tworzy nowe miejsca pracy, agodzi skutki bezrobocia poprzez rozszerzanie prac interwencyjnych na rzecz miasta oraz prowadzi polityk spoeczn ochraniajc najsabszych i najbardziej potrzebujcych.

  Janusz Zygmunt Szostak
 • Lat 47
 • Wyksztacenie rednie
 • Pracuje w PHU „Transmen”
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Dziaa na rzecz rozwoju przemysu w Nowej Rudzie.

  Piotr Kazimierz Zachacz
 • Lat 42
 • Wyksztacenie zawodowe
 • Pracuje w PHU „Eko-Gaz” Dzikowiec
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Zadba o dalsz gazyfikacj i kanalizacj Nowej Rudy, pilotowa budow obwodnicy dla miasta.

  Henryk Zimoch
 • Lat 52
 • Wyksztacenie rednie
 • Emeryt
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Opowiadam si za realizacj programu KWW „Nasze Miasto” ze szczeglnym uwzgldnieniem usprawnienia pracy administracji miejskiej oraz suby zdrowia.


  Okrg wyborczy nr 3

  Krystyna Elbieta Botnicka
 • Lat 50
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Miejskim Zespole Szk nr 1 w Nowej Rudzie
  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Skutecznie pomaga ludziom w potrzebie; przeciwstawia si przejawom za, niekompetencji, biurokracji; promowa wybitnych pedagogw i zdoln modzie.

  Zbigniew Grochowski
 • Lat 48
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Klubie Sportowym „Piast” Nowa Ruda
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Przekaza ca posiadan wiedz i umiejtnoci dla poprawy warunkw ycia mieszkacw naszego miasta z rwnoczesnym wdroeniem programu wyborczego KWW „Nasze Miasto”.

  Barbara Korczyc
 • Lat 54
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Powszechnej Kasie Oszczdnoci BP S.A. oddz. Nowa Ruda
  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Podejmowa wszelkie moliwe dziaania majce na celu zmniejszenie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy, szczeglnie dla absolwentw szk; zaj si problemem niepracujcej modziey przez danie propozycji zagospodarowania ich wolnego czasu.

  Eugeniusz Motyka
 • Lat 41
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Noworudzkiej Szkole Technicznej
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Da szans naszej modziey poprzez przemylane tworzenie miejsc pracy; cign kapita do stref ekonomicznych; utrzyma dziaajce zakady pracy i pomc w ich rozwoju oraz oprawi jako gospodarowania i zwikszy kontrol nad wydawanymi funduszami publicznymi.

  Kazimierz Witold Opiela
 • Lat 52
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Lecznicy dla zwierzt
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Poprawi opiek nad bezdomnymi zwierztami, dziaa na rzecz ochrony rodowiska, polepszenia stanu nawierzchni drg i budowy obwodnicy miasta.

  Andrzej Czesaw Skirski
 • Lat 47
 • Wyksztacenie rednie
 • Prowadzi dziaalno gospodarcz
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Jako radny suy pomoc mieszkacom Nowej Rudy w rozwizywaniu ich codziennych problemw oraz promowa miasto jako przyjazne inwestorom tworzcym nowe miejsca pracy.

  Bartomiej Tabin
 • Lat 28
 • Wyksztacenie rednie
 • Prowadzi dziaalno gospodarcz
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Pomc bezrobotnym w samorealizacji, tworzy miejsca pracy dla absolwentw szk z naszego miasta.

  Piotr Pawe Uczkiewicz
 • Lat 43
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Noworudzkiej Szkole Technicznej
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Zmniejszy bezrobocie w miecie; poprawi wizerunek zewntrzny i wewntrzny miasta; zwikszy poziom szeroko rozumianego bezpieczestwa spoeczestwa i zaktywizowa prac na rzecz rozwoju turystycznego miasta.

  Andrzej Zamolski
 • Lat 47
 • Wyksztacenie zawodowe
 • Prowadzi dziaalno gospodarcz
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Stworzy warunki rozwoju maych i rednich przedsibiorstw.


  Okrg wyborczy nr 4

  Przemysaw Jacek Achrem
 • Lat 31
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Noworudzkiej Szkole Technicznej
  Co chciabym zrobi dla miasta? Poprawi organizacj kultury fizycznej; oywi turystycznie miasto poprzez wyznaczanie i promowanie cieek rowerowych i miejsc rekreacji oraz tworzy warunki do lepszego finansowania szk, ktre zwikszaj ilo sportowych zaj pozalekcyjnych.

  Benedykt Czarkowski
 • Lat 55
 • Pracuje w KWK „Nowa Ruda”
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Stworzy prawdziwe place zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku dla mieszkacw miasta; zatrzyma modzie w miecie i tworzy miejsca pracy.

  Tadeusz Bronisaw Grzelak
 • Lat 51
 • Wyksztacenie wysze
 • Emeryt
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Tworzy nowe miejsca pracy wykorzystujc SSE; popiera edukacj publiczn; zaj si stanem sieci drg, rozbudow wodocigw i kanalizacji, wspprac z organizacjami pozarzdowymi oraz ze spoecznociami lokalnymi miast partnerskich.

  Bogdan Marchewka
 • Lat 42
 • Wyksztacenie rednie
 • Pracuje w PUH Czesaw Kantorski
  Co chciabym zrobi dla miasta? – Zaj si organizacj czasu wolnego dzieci i modziey.

  Eugeniusz Jzef Peterek
 • Lat 52
 • Wyksztacenie zawodowe
 • Emeryt
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Dziaa na rzecz noworudzkiego sportu.

  Edmund Zygmunt Rozmus
 • Lat 49
 • Wyksztacenie rednie
 • Emeryt
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Czyni starania o popraw: bezpieczestwa mieszkacw Nowej Rudy, funkcjonowania filii Powiatowego Urzdu Pracy i czystoci w miecie; pomc przy tworzeniu nowych miejsc pracy.

  Jadwiga Serafin
 • Lat 58
 • Wyksztacenie rednie
 • Emerytka
  Co chciaabym zrobi dla miasta? – Zaj si dziaaniami w celu zagospodarowania otoczenia wok Aqua Centrum w Supcu.

  Adam Janusz Szpak
 • Lat 40
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w GranMarCo S.A.
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Utrzyma istniejce i tworzy nowe miejsca pracy; zaktywowa dziaania zwizane z pozyskaniem rodkw finansowych na rozwj miasta z budetu pastwa i Unii Europejskiej oraz doprowadzi do skutecznych dziaa zwizanych z wykorzystaniem przygotowanych terenw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

  Joanna Walaszczyk
 • Lat 26
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w Starostwie Powiatowym w Kodzku
  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Chciaabym skutecznie przyczynia si do rozwizywania problemw naszego miasta. Zamierzam wspiera dziaalno w celu pozyskiwania funduszy unijnych. Chciaabym stworzy korzystne warunki dla inwestorw krajowych i zagranicznych, a tym samym zmniejszy wysokie bezrobocie.

  Ryszard Stanisaw Woko
 • Lat 51
 • Wyksztacenie wysze
 • Pracuje w przedsibiorstwie usug grniczych
  Co chciabym zrobi dla miasta? - Zmniejszy bezrobocie przez tworzenie miejsc pracy; poprawi wygld miasta oraz zaj si jego promocj; upowszechnia masowe sporty i turystyk ze szczeglnym uwzgldnieniem dzieci i modziey.

  Bezpatny tekst wyborczy KWW „Nasze Miasto”
 • « Powrt | Dodano: 2002-10-15 | Komentarzy: 0 | Odson: 3579 | | Drukuj

  Komentarze:

  Haso:
  Autor:

  Komentarz: /400 max

  Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info owiadcza, e nie odpowiada za tre komentarzy do zamieszczanych artykuw. Za owe treci odpowiadaj ich autorzy. Zabrania si umieszczania treci nawoujcych do przemocy, nienawici, nietolerancji, jak i treci obraliwych wobec Uytkownikw wortalu lub innych osb. Komentarze uznane za obraliwe lub przekraczajce granice tolerancji bd usunite bez poinformowania o tym autorw !!!

  Menu

  Noworudzianin
  Grudzie 2022
  N Pn Wt r Cz Pt S
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

   AGROTURYSTYKA
  Maa Sowa
  Cena: od 50 do 60

  donate

  Dotacje w Bitcoin

    ^Top^

  Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
  Wszelkie prawa zastrze�one (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
  Aby lepiej ogl�da� wci�nij F11     www.nowaruda.info