13°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  WYBORY-2002: Kandydaci na radnych Rady Miejskiej KWW N.M.
Okręg wyborczy nr 1Krzysztof Bolisęga

 • Lat 40

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Pracować na rzecz rozwoju gospodarki i rodzimych firm, zadbać o zagospodarowanie strefy ekonomicznej oraz pozyskanie środków przedakcesyjnych z Unii Europejskiej.  Andrzej Buchman

 • Lat 53

 • Wykształcenie średnie

 • Prowadzi działalność gospodarczą

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Działać na rzecz stworzenia miejsc pracy dla młodzieży.  Józef Franciszek Chrapek

 • Lat 55

 • Wykształcenie średnie

 • Prowadzi działalność gospodarczą

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Zająć się problemami mieszkańców i miasta poprzez: niedopuszczenie do likwidacji szpitala, działanie w celu utworzenia powiatu noworudzkiego, stworzenia dogodnych warunków dla inwestorów, oraz dążenie do stopniowej likwidacji bezrobocia.  Paweł Cybulski

 • Lat 31

 • Wykształcenie średnie

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Zadbać o jego estetykę, infrastrukturę techniczną i ochronę środowiska.  Anna Dunas

 • Lat 53

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Urzędzie Skarbowym w Nowej Rudzie

  Co chciałabym zrobić dla miasta? - Ułatwić start młodym ludziom oraz zainicjować działania w celu rekultywacji terenów pokopalnianych.  Józef Gruszka

 • Lat 53

 • Wykształcenie średnie

 • Emeryt

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Poprawić bezpieczeństwo w Nowej Rudzie, usprawnić funkcjonowanie urzędów i zmniejszyć bezrobocie w mieście.  Bernadetta Jagódka

 • Lat 37

 • Wykształcenie średnie

 • Prowadzi własna działalność gospodarczą

  Co chciałabym zrobić dla miasta? - Polepszyć estetykę miasta, poważnie zająć się problemami oświaty oraz pomocą dzieciom najuboższym.  Jan Śmielewski

 • Lat 49

 • Wykształcenie wyższe

 • Emeryt

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Nowej Rudy.  Joanna Gabriela Wojtanowicz

 • Lat 32

 • Wykształcenie średnie

 • Pracuje w Kancelarii Notarialnej w Nowej Rudzie

  Co chciałabym zrobić dla miasta? Zainicjować działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, rozwoju sportu i rekreacji dzieci i młodzieży oraz poprawy estetyki miasta.  Kornel Jan Wolski

 • Lat 56

 • Wykształcenie wyższe

 • Prowadzi prywatny gabinet stomatologiczny

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Przez odbudowę parków i zieleńców zazielenić i ukwiecić „szare miasto”.  Krystyna Teresa Wójcik

 • Lat 63

 • Wykształcenie wyższe

 • Emerytka

  Co chciałabym zrobić dla miasta? - Zagospodarować wolny czas dzieci, młodzieży przez zwiększenie zajęć pozalekcyjnych, oraz zadbać o powiększenie ilości miejsc zorganizowanego wypoczynku.  Jerzy Żak

 • Lat 47

 • Wykształcenie średnie

 • Pracuje w „Extragaz” Sp. z o.o.

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Dążyć do stworzenia nowych miejsc pracy, poprawić stan dróg w mieście, poprawić czystość rzeki Włodzicy i jej dopływów oraz zorganizować prace interwencyjne dla bezrobotnych na rzecz miasta.

  Okręg wyborczy nr 2  Dariusz Eligiusz Bekajło

 • Lat 42

 • Wykształcenie średnie

 • Pracuje w Zakładzie Energetycznym Wałbrzych S.A., Pogotowie Energetyczne Nowa Ruda

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Będę konsekwentnie i aktywnie walczył z bezrobociem, pozyskiwał fundusze na szkolnictwo, opiekę społeczną i zdrowotną, dążył do zagospodarowania nieużytków rolnych, oraz dbał o rozwój turystyki w naszym regionie.  Henryka Maria Buczkowska

 • Lat 47

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w SP ZOZ Nowa Ruda

  Co chciałabym zrobić dla miasta? - Zadbać o utrzymanie opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, dostępności do specjalistów, czyli usług medycznych na co najmniej dotychczasowym poziomie oraz zapobiegać zmniejszaniu liczby łóżek szpitalnych i likwidacji oddziałów.  Bogusław Frącek

 • Lat 39

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Ożywić gospodarczo Nową Rudę realizując program wyborczy KKW „Nasze Miasto”, a za priorytet uznaję ograniczenie bezrobocia i skuteczną edukację.  Halina Gajcy

 • Lat 43

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie

  Co chciałabym zrobić dla miasta? - Chciałabym mieć wpływ na sprawy związane z organizacją czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, a także na sprawy socjalno - bytowe mieszkańców.  Józef Gorczycki

 • Lat 59

 • Wykształcenie zawodowe

 • Emeryt

  Co chciałbym zrobić dla miasta: Zapoczątkować działania mające na celu regulację rzeki Włodzicy, odprowadzenie wód opadowych, udrożnienie studzienek kanalizacyjnych, odprowadzenie wód pokopalnianych i naprawę nawierzchni dróg miejskich.  Michał Jan Kisiel

 • Lat 39

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Wdrożyć program wyborczy KWW „Nasze Miasto”, dołożyć wszelkich sił w celu wyprowadzenia Nowej Rudy z zapaści gospodarczej, ograniczyć emigrację młodzieży z miasta oraz służyć swoim wyborcom.  Czesław Suszko

 • Lat 64

 • Wykształcenie średnie

 • Emeryt

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Zadbać o poprawę bezpieczeństwa, ładu i porządku w Nowej Rudzie, rozwiązać problem bezrobocia poprzez stworzenie warunków dla tych, którzy podejmować będą działalność gospodarczą i tworzyć nowe miejsca pracy, łagodzić skutki bezrobocia poprzez rozszerzanie prac interwencyjnych na rzecz miasta oraz prowadzić politykę społeczną ochraniającą najsłabszych i najbardziej potrzebujących.  Janusz Zygmunt Szostak

 • Lat 47

 • Wykształcenie średnie

 • Pracuje w PHU „Transmen”

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Działać na rzecz rozwoju przemysłu w Nowej Rudzie.  Piotr Kazimierz Zachacz

 • Lat 42

 • Wykształcenie zawodowe

 • Pracuje w PHU „Eko-Gaz” Dzikowiec

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Zadbać o dalszą gazyfikację i kanalizację Nowej Rudy, pilotować budowę obwodnicy dla miasta.  Henryk Zimoch

 • Lat 52

 • Wykształcenie średnie

 • Emeryt

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Opowiadam się za realizacją programu KWW „Nasze Miasto” ze szczególnym uwzględnieniem usprawnienia pracy administracji miejskiej oraz służby zdrowia.

  Okręg wyborczy nr 3  Krystyna Elżbieta Błotnicka

 • Lat 50

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Nowej Rudzie

  Co chciałabym zrobić dla miasta? - Skutecznie pomagać ludziom w potrzebie; przeciwstawiać się przejawom zła, niekompetencji, biurokracji; promować wybitnych pedagogów i zdolną młodzież.  Zbigniew Grochowski

 • Lat 48

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Klubie Sportowym „Piast” Nowa Ruda

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Przekazać całą posiadaną wiedzę i umiejętności dla poprawy warunków życia mieszkańców naszego miasta z równoczesnym wdrożeniem programu wyborczego KWW „Nasze Miasto”.  Barbara Korczyc

 • Lat 54

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Powszechnej Kasie Oszczędności BP S.A. oddz. Nowa Ruda

  Co chciałabym zrobić dla miasta? - Podejmować wszelkie możliwe działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie dla absolwentów szkół; zająć się problemem niepracującej młodzieży przez danie propozycji zagospodarowania ich wolnego czasu.  Eugeniusz Motyka

 • Lat 41

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Noworudzkiej Szkole Technicznej

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Dać szansę naszej młodzieży poprzez przemyślane tworzenie miejsc pracy; ściągnąć kapitał do stref ekonomicznych; utrzymać działające zakłady pracy i pomóc w ich rozwoju oraz oprawić jakość gospodarowania i zwiększyć kontrolę nad wydawanymi funduszami publicznymi.  Kazimierz Witold Opiela

 • Lat 52

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Lecznicy dla zwierząt

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Poprawić opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, działać na rzecz ochrony środowiska, polepszenia stanu nawierzchni dróg i budowy obwodnicy miasta.  Andrzej Czesław Skirski

 • Lat 47

 • Wykształcenie średnie

 • Prowadzi działalność gospodarczą

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Jako radny służyć pomocą mieszkańcom Nowej Rudy w rozwiązywaniu ich codziennych problemów oraz promować miasto jako przyjazne inwestorom tworzącym nowe miejsca pracy.  Bartłomiej Tabin

 • Lat 28

 • Wykształcenie średnie

 • Prowadzi działalność gospodarczą

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Pomóc bezrobotnym w samorealizacji, tworzyć miejsca pracy dla absolwentów szkół z naszego miasta.  Piotr Paweł Uczkiewicz

 • Lat 43

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Noworudzkiej Szkole Technicznej

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Zmniejszyć bezrobocie w mieście; poprawić wizerunek zewnętrzny i wewnętrzny miasta; zwiększyć poziom szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczeństwa i zaktywizować pracę na rzecz rozwoju turystycznego miasta.  Andrzej Zamolski

 • Lat 47

 • Wykształcenie zawodowe

 • Prowadzi działalność gospodarczą

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Stworzyć warunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

  Okręg wyborczy nr 4  Przemysław Jacek Achrem

 • Lat 31

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Noworudzkiej Szkole Technicznej

  Co chciałbym zrobić dla miasta? Poprawić organizację kultury fizycznej; ożywić turystycznie miasto poprzez wyznaczanie i promowanie ścieżek rowerowych i miejsc rekreacji oraz tworzyć warunki do lepszego finansowania szkół, które zwiększają ilość sportowych zajęć pozalekcyjnych.  Benedykt Czarkowski

 • Lat 55

 • Pracuje w KWK „Nowa Ruda”

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Stworzyć prawdziwe place zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku dla mieszkańców miasta; zatrzymać młodzież w mieście i tworzyć miejsca pracy.  Tadeusz Bronisław Grzelak

 • Lat 51

 • Wykształcenie wyższe

 • Emeryt

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Tworzyć nowe miejsca pracy wykorzystując SSE; popierać edukację publiczną; zająć się stanem sieci dróg, rozbudową wodociągów i kanalizacji, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz ze społecznościami lokalnymi miast partnerskich.  Bogdan Marchewka

 • Lat 42

 • Wykształcenie średnie

 • Pracuje w PUH Czesław Kantorski

  Co chciałbym zrobić dla miasta? – Zająć się organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży.  Eugeniusz Józef Peterek

 • Lat 52

 • Wykształcenie zawodowe

 • Emeryt

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Działać na rzecz noworudzkiego sportu.  Edmund Zygmunt Rozmus

 • Lat 49

 • Wykształcenie średnie

 • Emeryt

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Czynić starania o poprawę: bezpieczeństwa mieszkańców Nowej Rudy, funkcjonowania filii Powiatowego Urzędu Pracy i czystości w mieście; pomóc przy tworzeniu nowych miejsc pracy.  Jadwiga Serafin

 • Lat 58

 • Wykształcenie średnie

 • Emerytka

  Co chciałabym zrobić dla miasta? – Zająć się działaniami w celu zagospodarowania otoczenia wokół Aqua Centrum w Słupcu.  Adam Janusz Szpak

 • Lat 40

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w GranMarCo S.A.

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Utrzymać istniejące i tworzyć nowe miejsca pracy; zaktywować działania związane z pozyskaniem środków finansowych na rozwój miasta z budżetu państwa i Unii Europejskiej oraz doprowadzić do skutecznych działań związanych z wykorzystaniem przygotowanych terenów w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  Joanna Walaszczyk

 • Lat 26

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w Starostwie Powiatowym w Kłodzku

  Co chciałabym zrobić dla miasta? - Chciałabym skutecznie przyczyniać się do rozwiązywania problemów naszego miasta. Zamierzam wspierać działalność w celu pozyskiwania funduszy unijnych. Chciałabym stworzyć korzystne warunki dla inwestorów krajowych i zagranicznych, a tym samym zmniejszyć wysokie bezrobocie.  Ryszard Stanisław Wośko

 • Lat 51

 • Wykształcenie wyższe

 • Pracuje w przedsiębiorstwie usług górniczych

  Co chciałbym zrobić dla miasta? - Zmniejszyć bezrobocie przez tworzenie miejsc pracy; poprawić wygląd miasta oraz zająć się jego promocją; upowszechniać masowe sporty i turystykę ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.  Bezpłatny tekst wyborczy KWW „Nasze Miasto”

 • « Powrót | Dodano: 2002-10-15 | Komentarzy: 0 | Odsłon: 4991 | | Drukuj

  Komentarze:

  Hasło:
  Autor:

  Komentarz: /400 max

  Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info oświadcza, że nie odpowiada za treść komentarzy do zamieszczanych artykułów. Za owe treści odpowiadają ich autorzy. Zabrania się umieszczania treści nawołujących do przemocy, nienawiści, nietolerancji, jak i treści obraźliwych wobec Użytkowników wortalu lub innych osób. Komentarze uznane za obraźliwe lub przekraczające granice tolerancji będą usunięte bez poinformowania o tym autorów !!!

  Menu

  Noworudzianin
  Lipiec 2019
  N Pn Wt Śr Cz Pt S
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      

   DOMEK
  Nad Akwenem
  Cena: od 25 do 40

  donate

  Dotacje w Bitcoin

    ^Top^

  Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
  Wszelkie prawa zastrzeżone (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
  Aby lepiej oglądać wciśnij F11     www.nowaruda.info