-2°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  WYBORY-2002: Kandydaci na radnych Rady Miejskiej KWW N.M.
Okrg wyborczy nr 1Krzysztof Bolisga

 • Lat 40

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Powiatowym Urzdzie Pracy w Kodzku

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Pracowa na rzecz rozwoju gospodarki i rodzimych firm, zadba o zagospodarowanie strefy ekonomicznej oraz pozyskanie rodkw przedakcesyjnych z Unii Europejskiej.  Andrzej Buchman

 • Lat 53

 • Wyksztacenie rednie

 • Prowadzi dziaalno gospodarcz

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Dziaa na rzecz stworzenia miejsc pracy dla modziey.  Jzef Franciszek Chrapek

 • Lat 55

 • Wyksztacenie rednie

 • Prowadzi dziaalno gospodarcz

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Zaj si problemami mieszkacw i miasta poprzez: niedopuszczenie do likwidacji szpitala, dziaanie w celu utworzenia powiatu noworudzkiego, stworzenia dogodnych warunkw dla inwestorw, oraz denie do stopniowej likwidacji bezrobocia.  Pawe Cybulski

 • Lat 31

 • Wyksztacenie rednie

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Zadba o jego estetyk, infrastruktur techniczn i ochron rodowiska.  Anna Dunas

 • Lat 53

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Urzdzie Skarbowym w Nowej Rudzie

  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Uatwi start modym ludziom oraz zainicjowa dziaania w celu rekultywacji terenw pokopalnianych.  Jzef Gruszka

 • Lat 53

 • Wyksztacenie rednie

 • Emeryt

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Poprawi bezpieczestwo w Nowej Rudzie, usprawni funkcjonowanie urzdw i zmniejszy bezrobocie w miecie.  Bernadetta Jagdka

 • Lat 37

 • Wyksztacenie rednie

 • Prowadzi wasna dziaalno gospodarcz

  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Polepszy estetyk miasta, powanie zaj si problemami owiaty oraz pomoc dzieciom najuboszym.  Jan mielewski

 • Lat 49

 • Wyksztacenie wysze

 • Emeryt

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Przyczyni si do poprawy stanu bezpieczestwa i porzdku publicznego na terenie Nowej Rudy.  Joanna Gabriela Wojtanowicz

 • Lat 32

 • Wyksztacenie rednie

 • Pracuje w Kancelarii Notarialnej w Nowej Rudzie

  Co chciaabym zrobi dla miasta? Zainicjowa dziaania na rzecz zmniejszenia bezrobocia, rozwoju sportu i rekreacji dzieci i modziey oraz poprawy estetyki miasta.  Kornel Jan Wolski

 • Lat 56

 • Wyksztacenie wysze

 • Prowadzi prywatny gabinet stomatologiczny

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Przez odbudow parkw i zielecw zazieleni i ukwieci „szare miasto”.  Krystyna Teresa Wjcik

 • Lat 63

 • Wyksztacenie wysze

 • Emerytka

  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Zagospodarowa wolny czas dzieci, modziey przez zwikszenie zaj pozalekcyjnych, oraz zadba o powikszenie iloci miejsc zorganizowanego wypoczynku.  Jerzy ak

 • Lat 47

 • Wyksztacenie rednie

 • Pracuje w „Extragaz” Sp. z o.o.

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Dy do stworzenia nowych miejsc pracy, poprawi stan drg w miecie, poprawi czysto rzeki Wodzicy i jej dopyww oraz zorganizowa prace interwencyjne dla bezrobotnych na rzecz miasta.

  Okrg wyborczy nr 2  Dariusz Eligiusz Bekajo

 • Lat 42

 • Wyksztacenie rednie

 • Pracuje w Zakadzie Energetycznym Wabrzych S.A., Pogotowie Energetyczne Nowa Ruda

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Bd konsekwentnie i aktywnie walczy z bezrobociem, pozyskiwa fundusze na szkolnictwo, opiek spoeczn i zdrowotn, dy do zagospodarowania nieuytkw rolnych, oraz dba o rozwj turystyki w naszym regionie.  Henryka Maria Buczkowska

 • Lat 47

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w SP ZOZ Nowa Ruda

  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Zadba o utrzymanie opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, dostpnoci do specjalistw, czyli usug medycznych na co najmniej dotychczasowym poziomie oraz zapobiega zmniejszaniu liczby ek szpitalnych i likwidacji oddziaw.  Bogusaw Frcek

 • Lat 39

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Miejskim Zespole Szk nr 1 w Nowej Rudzie

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Oywi gospodarczo Now Rud realizujc program wyborczy KKW „Nasze Miasto”, a za priorytet uznaj ograniczenie bezrobocia i skuteczn edukacj.  Halina Gajcy

 • Lat 43

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Miejskim Zespole Szk nr 1 w Nowej Rudzie

  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Chciaabym mie wpyw na sprawy zwizane z organizacj czasu wolnego dla dzieci i modziey, a take na sprawy socjalno - bytowe mieszkacw.  Jzef Gorczycki

 • Lat 59

 • Wyksztacenie zawodowe

 • Emeryt

  Co chciabym zrobi dla miasta: Zapocztkowa dziaania majce na celu regulacj rzeki Wodzicy, odprowadzenie wd opadowych, udronienie studzienek kanalizacyjnych, odprowadzenie wd pokopalnianych i napraw nawierzchni drg miejskich.  Micha Jan Kisiel

 • Lat 39

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Miejskim Zespole Szk nr 1 w Nowej Rudzie

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Wdroy program wyborczy KWW „Nasze Miasto”, dooy wszelkich si w celu wyprowadzenia Nowej Rudy z zapaci gospodarczej, ograniczy emigracj modziey z miasta oraz suy swoim wyborcom.  Czesaw Suszko

 • Lat 64

 • Wyksztacenie rednie

 • Emeryt

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Zadba o popraw bezpieczestwa, adu i porzdku w Nowej Rudzie, rozwiza problem bezrobocia poprzez stworzenie warunkw dla tych, ktrzy podejmowa bd dziaalno gospodarcz i tworzy nowe miejsca pracy, agodzi skutki bezrobocia poprzez rozszerzanie prac interwencyjnych na rzecz miasta oraz prowadzi polityk spoeczn ochraniajc najsabszych i najbardziej potrzebujcych.  Janusz Zygmunt Szostak

 • Lat 47

 • Wyksztacenie rednie

 • Pracuje w PHU „Transmen”

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Dziaa na rzecz rozwoju przemysu w Nowej Rudzie.  Piotr Kazimierz Zachacz

 • Lat 42

 • Wyksztacenie zawodowe

 • Pracuje w PHU „Eko-Gaz” Dzikowiec

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Zadba o dalsz gazyfikacj i kanalizacj Nowej Rudy, pilotowa budow obwodnicy dla miasta.  Henryk Zimoch

 • Lat 52

 • Wyksztacenie rednie

 • Emeryt

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Opowiadam si za realizacj programu KWW „Nasze Miasto” ze szczeglnym uwzgldnieniem usprawnienia pracy administracji miejskiej oraz suby zdrowia.

  Okrg wyborczy nr 3  Krystyna Elbieta Botnicka

 • Lat 50

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Miejskim Zespole Szk nr 1 w Nowej Rudzie

  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Skutecznie pomaga ludziom w potrzebie; przeciwstawia si przejawom za, niekompetencji, biurokracji; promowa wybitnych pedagogw i zdoln modzie.  Zbigniew Grochowski

 • Lat 48

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Klubie Sportowym „Piast” Nowa Ruda

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Przekaza ca posiadan wiedz i umiejtnoci dla poprawy warunkw ycia mieszkacw naszego miasta z rwnoczesnym wdroeniem programu wyborczego KWW „Nasze Miasto”.  Barbara Korczyc

 • Lat 54

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Powszechnej Kasie Oszczdnoci BP S.A. oddz. Nowa Ruda

  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Podejmowa wszelkie moliwe dziaania majce na celu zmniejszenie bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy, szczeglnie dla absolwentw szk; zaj si problemem niepracujcej modziey przez danie propozycji zagospodarowania ich wolnego czasu.  Eugeniusz Motyka

 • Lat 41

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Noworudzkiej Szkole Technicznej

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Da szans naszej modziey poprzez przemylane tworzenie miejsc pracy; cign kapita do stref ekonomicznych; utrzyma dziaajce zakady pracy i pomc w ich rozwoju oraz oprawi jako gospodarowania i zwikszy kontrol nad wydawanymi funduszami publicznymi.  Kazimierz Witold Opiela

 • Lat 52

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Lecznicy dla zwierzt

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Poprawi opiek nad bezdomnymi zwierztami, dziaa na rzecz ochrony rodowiska, polepszenia stanu nawierzchni drg i budowy obwodnicy miasta.  Andrzej Czesaw Skirski

 • Lat 47

 • Wyksztacenie rednie

 • Prowadzi dziaalno gospodarcz

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Jako radny suy pomoc mieszkacom Nowej Rudy w rozwizywaniu ich codziennych problemw oraz promowa miasto jako przyjazne inwestorom tworzcym nowe miejsca pracy.  Bartomiej Tabin

 • Lat 28

 • Wyksztacenie rednie

 • Prowadzi dziaalno gospodarcz

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Pomc bezrobotnym w samorealizacji, tworzy miejsca pracy dla absolwentw szk z naszego miasta.  Piotr Pawe Uczkiewicz

 • Lat 43

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Noworudzkiej Szkole Technicznej

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Zmniejszy bezrobocie w miecie; poprawi wizerunek zewntrzny i wewntrzny miasta; zwikszy poziom szeroko rozumianego bezpieczestwa spoeczestwa i zaktywizowa prac na rzecz rozwoju turystycznego miasta.  Andrzej Zamolski

 • Lat 47

 • Wyksztacenie zawodowe

 • Prowadzi dziaalno gospodarcz

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Stworzy warunki rozwoju maych i rednich przedsibiorstw.

  Okrg wyborczy nr 4  Przemysaw Jacek Achrem

 • Lat 31

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Noworudzkiej Szkole Technicznej

  Co chciabym zrobi dla miasta? Poprawi organizacj kultury fizycznej; oywi turystycznie miasto poprzez wyznaczanie i promowanie cieek rowerowych i miejsc rekreacji oraz tworzy warunki do lepszego finansowania szk, ktre zwikszaj ilo sportowych zaj pozalekcyjnych.  Benedykt Czarkowski

 • Lat 55

 • Pracuje w KWK „Nowa Ruda”

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Stworzy prawdziwe place zabaw dla dzieci i miejsca wypoczynku dla mieszkacw miasta; zatrzyma modzie w miecie i tworzy miejsca pracy.  Tadeusz Bronisaw Grzelak

 • Lat 51

 • Wyksztacenie wysze

 • Emeryt

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Tworzy nowe miejsca pracy wykorzystujc SSE; popiera edukacj publiczn; zaj si stanem sieci drg, rozbudow wodocigw i kanalizacji, wspprac z organizacjami pozarzdowymi oraz ze spoecznociami lokalnymi miast partnerskich.  Bogdan Marchewka

 • Lat 42

 • Wyksztacenie rednie

 • Pracuje w PUH Czesaw Kantorski

  Co chciabym zrobi dla miasta? – Zaj si organizacj czasu wolnego dzieci i modziey.  Eugeniusz Jzef Peterek

 • Lat 52

 • Wyksztacenie zawodowe

 • Emeryt

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Dziaa na rzecz noworudzkiego sportu.  Edmund Zygmunt Rozmus

 • Lat 49

 • Wyksztacenie rednie

 • Emeryt

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Czyni starania o popraw: bezpieczestwa mieszkacw Nowej Rudy, funkcjonowania filii Powiatowego Urzdu Pracy i czystoci w miecie; pomc przy tworzeniu nowych miejsc pracy.  Jadwiga Serafin

 • Lat 58

 • Wyksztacenie rednie

 • Emerytka

  Co chciaabym zrobi dla miasta? – Zaj si dziaaniami w celu zagospodarowania otoczenia wok Aqua Centrum w Supcu.  Adam Janusz Szpak

 • Lat 40

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w GranMarCo S.A.

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Utrzyma istniejce i tworzy nowe miejsca pracy; zaktywowa dziaania zwizane z pozyskaniem rodkw finansowych na rozwj miasta z budetu pastwa i Unii Europejskiej oraz doprowadzi do skutecznych dziaa zwizanych z wykorzystaniem przygotowanych terenw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.  Joanna Walaszczyk

 • Lat 26

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w Starostwie Powiatowym w Kodzku

  Co chciaabym zrobi dla miasta? - Chciaabym skutecznie przyczynia si do rozwizywania problemw naszego miasta. Zamierzam wspiera dziaalno w celu pozyskiwania funduszy unijnych. Chciaabym stworzy korzystne warunki dla inwestorw krajowych i zagranicznych, a tym samym zmniejszy wysokie bezrobocie.  Ryszard Stanisaw Woko

 • Lat 51

 • Wyksztacenie wysze

 • Pracuje w przedsibiorstwie usug grniczych

  Co chciabym zrobi dla miasta? - Zmniejszy bezrobocie przez tworzenie miejsc pracy; poprawi wygld miasta oraz zaj si jego promocj; upowszechnia masowe sporty i turystyk ze szczeglnym uwzgldnieniem dzieci i modziey.  Bezpatny tekst wyborczy KWW „Nasze Miasto”

 • « Powrt | Dodano: 2002-10-15 | Komentarzy: 0 | Odson: 5571 | | Drukuj

  Komentarze:

  Haso:
  Autor:

  Komentarz: /400 max

  Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info owiadcza, e nie odpowiada za tre komentarzy do zamieszczanych artykuw. Za owe treci odpowiadaj ich autorzy. Zabrania si umieszczania treci nawoujcych do przemocy, nienawici, nietolerancji, jak i treci obraliwych wobec Uytkownikw wortalu lub innych osb. Komentarze uznane za obraliwe lub przekraczajce granice tolerancji bd usunite bez poinformowania o tym autorw !!!

  Menu

  Noworudzianin
  Grudzie 2022
  N Pn Wt r Cz Pt S
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31

   HOTEL
  Centrum Biznesu i Innowacji
  Cena: od 120 do 400

  donate

  Dotacje w Bitcoin

    ^Top^

  Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
  Wszelkie prawa zastrze�one (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
  Aby lepiej ogl�da� wci�nij F11     www.nowaruda.info