-4°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  UNIA-I-CO: Karta praw podstawowych UE
kliknij tu Preambua.
Narody Europy, tworzc midzy sob coraz cilejszy zwizek, s zdecydowane dzieli ze sob pokojow przyszo opart na wsplnych wartociach.
wiadoma swego duchowo-religijnego i moralnego dziedzictwa, Unia jest zbudowana na niepodzielnych, powszechnych wartociach godnoci ludzkiej, wolnoci, rwnoci i solidarnoci; opiera si na zasadach demokracji i pastwa prawnego. Przez ustanowienie obywatelstwa Unii oraz stworzenie przestrzeni wolnoci, bezpieczestwa i sprawiedliwoci stawia jednostk w centrum swych dziaa.
Unia przyczynia si do ochrony i rozwoju tych wsplnych wartoci, szanujc przy tym rnorodno kultur i tradycji narodw Europy, jak rwnie tosamo narodow pastw czonkowskich i organizacj ich wadz publicznych na poziomach: krajowym, regionalnym i lokalnym; dy do wspierania zrwnowaonego i staego rozwoju oraz zapewnia swobodny przepyw osb, towarw, usug i kapitau oraz swobod przedsibiorczoci.
W tym celu, w obliczu zmian w spoeczestwie, postpu spoecznego oraz rozwoju naukowego i technologicznego, niezbdne jest wzmocnienie ochrony praw podstawowych przez wyszczeglnienie tych praw w Karcie i przez to uczynienie ich bardziej widocznymi.
Niniejsza Karta potwierdza, uwzgldniajc kompetencje i zadania Wsplnoty i Unii oraz zasad pomocniczoci, prawa wynikajce zwaszcza z tradycji konstytucyjnych i zobowiza midzynarodowych wsplnych pastwom czonkowskim, z traktatu o Unii Europejskiej, traktatw wsplnotowych, europejskiej konwencji o ochronie praw czowieka i podstawowych wolnoci, kart spoecznych przyjtych przez Wsplnot i Rad Europy oraz orzecznictwa Trybunau Sprawiedliwoci Wsplnot Europejskich i Europejskiego Trybunau Praw Czowieka.
Korzystanie z tych praw rodzi odpowiedzialno i nakada obowizki wobec innych osb, wsplnoty ludzkiej i przyszych pokole.
Unia uznaje zatem prawa, wolnoci i zasady wymienione poniej.
Rozdzia I
GODNO
Artyku 1
Godno ludzka
Godno ludzka jest nienaruszalna. Musi by szanowana i chroniona.
Artyku 2
Prawo do ycia
1. Kady ma prawo do ycia.
2. Nikt nie moe by skazany na kar mierci ani poddany jej wykonaniu.
Artyku 3
Prawo do integralnoci osoby
1. Kady ma prawo do poszanowania swej integralnoci fizycznej i psychicznej.
2. W dziedzinie medycyny i biologii musz by szanowane w szczeglnoci:
- swobodna i wiadoma zgoda osoby zainteresowanej, wyraona zgodnie z procedurami okrelonymi przez ustaw;
- zakaz praktyk eugenicznych, w szczeglnoci tych, ktrych celem jest selekcja osb;
- zakaz wykorzystywania ciaa ludzkiego i jego poszczeglnych czci jako rda zysku;
- zakaz reprodukcyjnego klonowania istot ludzkich.
Artyku 4
Zakaz tortur i nieludzkiego lub poniajcego traktowania albo karaniaNikt nie moe by poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniajcemu traktowaniu albo karaniu.
Artyku 5
Zakaz niewolnictwa i pracy przymusowej
1. Nikt nie moe by trzymany w niewoli lub w poddastwie.
2. Nikt nie moe by zmuszony do wiadczenia pracy przymusowej lub obowizkowej.
3. Handel ludmi jest zakazany.
Rozdzia II
WOLNOCI
Artyku 6
Prawo do wolnoci i bezpieczestwa
Kady ma prawo do wolnoci i bezpieczestwa osobistego.
Artyku 7
Poszanowanie ycia prywatnego i rodzinnego
Kady ma prawo do poszanowania swego ycia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania si.
Artyku 8
Ochrona danych osobowych
1. Kady ma prawo do ochrony danych osobowych, ktre go dotycz.
2. Dane te musz by przetwarzane rzetelnie w okrelonych celach i za zgod osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustaw. Kady ma prawo dostpu do zebranych danych, ktre go dotycz, i prawo do spowodowania ich sprostowania.
3. Przestrzeganie tych zasad podlega kontroli niezalenego organu.
Artyku 9
Prawo do zawarcia maestwa i prawo do zaoenia rodziny
Prawo do zawarcia maestwa i prawo do zaoenia rodziny s gwarantowane zgodnie z ustawami krajowymi regulujcymi korzystanie z tych praw.
Artyku 10
Wolno myli, sumienia i religii
1. Kady ma prawo do wolnoci myli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolno zmiany religii lub wiatopogldu oraz wolno uzewntrzniania, indywidualnie lub wsplnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swej religii lub wiatopogldu przez uprawianie kultu, nauczanie, praktykowanie i uczestniczenie w obrzdach.
2. Uznaje si prawo do odmowy suby wojskowej ze wzgldw sumienia, zgodnie z ustawami krajowymi regulujcymi korzystanie z tego prawa.
Artyku 11
Wolno wypowiedzi i informacji
1. Kady ma prawo do wolnoci wypowiedzi. Prawo to obejmuje wolno posiadania pogldw oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji wadz publicznych i bez wzgldu na granice pastwowe.
2. Szanuje si wolno i pluralizm mediw.
Artyku 12
Wolno gromadzenia si i stowarzyszania si
1. Kady ma prawo do swobodnego, pokojowego gromadzenia si i swobodnego stowarzyszania si na wszystkich poziomach, zwaszcza w sprawach politycznych, zwizkowych i obywatelskich, z ktrego wynika prawo kadego do tworzenia zwizkw zawodowych i przystpowania do nich dla obrony swoich interesw.
2. Partie polityczne na poziomie Unii przyczyniaj si do wyraania woli politycznej jej obywateli.
Artyku 13
Wolno sztuk i nauk
Sztuki i badania naukowe s wolne od ogranicze. Wolno akademicka jest szanowana.
Artyku 14
Prawo do nauki
1. Kady ma prawo do nauki i dostpu do ksztacenia zawodowego i ustawicznego.
2. Prawo to obejmuje moliwo korzystania z bezpatnej nauki obowizkowej.
3. Wolno tworzenia, z waciwym poszanowaniem zasad demokratycznych, instytucji owiatowych i prawo rodzicw do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z wasnymi przekonaniami religijnymi, filozoficznymi i pedagogicznymi s szanowane, zgodnie z ustawami krajowymi regulujcymi korzystanie z tej wolnoci i tego prawa.
Artyku 15
Wolno wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy
1. Kady ma prawo do podejmowania pracy oraz wykonywania swobodnie wybranego lub zaakceptowanego zawodu.
2. Kady obywatel Unii ma swobod poszukiwania zatrudnienia, wykonywania pracy, korzystania z prawa przedsibiorczoci oraz wiadczenia usug w kadym pastwie czonkowskim.
3. Obywatele pastw trzecich, ktrzy posiadaj zezwolenie na prac na terytorium pastw czonkowskich, s uprawnieni do takich samych warunkw pracy, z jakich korzystaj obywatele Unii.
Artyku 16
Wolno prowadzenia dziaalnoci gospodarczej
Uznaje si wolno prowadzenia dziaalnoci gospodarczej zgodnie z prawem wsplnotowym oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
Artyku 17
Prawo do wasnoci
1. Kada osoba ma prawo do wadania, uywania, dysponowania i przekazania w drodze spadku swego mienia nabytego zgodnie z prawem. Nikt nie moe by pozbawiony swego mienia, chyba e w interesie publicznym, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w ustawie, za uczciwym odszkodowaniem wypaconym we waciwym terminie. Korzystanie z wasnoci moe podlega regulacji ustawowej, jeli jest to konieczne ze wzgldu na interes oglny.
2. Wasno intelektualna jest chroniona.
Artyku 18
Prawo do azylu
Gwarantuje si prawo do azylu z waciwym poszanowaniem zasad konwencji genewskiej z 28 lipca 1951 roku i protokou z 31 stycznia 1967 roku dotyczcych statusu uchodcw oraz zgodnie z traktatem ustanawiajcym Wsplnot Europejsk.
Artyku 19
Ochrona w przypadku usunicia z terytorium pastwa, wydalenia lub ekstradycji
1. Wydalenia zbiorowe s zakazane.
2. Nikt nie moe by usunity z terytorium pastwa, wydalony lub wydany w drodze ekstradycji do pastwa, w ktrym istnieje powane ryzyko, i moe by poddany karze mierci, torturom lub innemu nieludzkiemu lub poniajcemu traktowaniu albo karaniu.
Rozdzia III
RWNO
Artyku 20
Rwno wobec prawa
Kady jest rwny wobec prawa.
Artyku 21
Niedyskryminacja
1. Zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzgldu na pe, ras, kolor skry, pochodzenie etniczne lub spoeczne, cechy genetyczne, jzyk, religi lub wiatopogld, opinie polityczne lub wszelkie inne, przynaleno do mniejszoci narodowej, majtek, urodzenie, niepenosprawno, wiek lub orientacj seksualn.
2. W zakresie zastosowania traktatu ustanawiajcego Wsplnot Europejsk i bez uszczerbku dla jej postanowie szczeglnych, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze wzgldu na przynaleno pastwow.
Artyku 22
Zrnicowanie kulturalne, religijne i jzykoweUnia szanuje zrnicowanie kulturalne, religijne i jzykowe.
Artyku 23
Rwno mczyzn i kobiet
Naley zapewni rwno mczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w sprawach zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia.
Zasada rwnoci nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub przyjmowaniu rodkw zapewniajcych specyficzne korzyci dla osb pci niedostatecznie reprezentowanej.
Artyku 24
Prawa dziecka
1. Dzieci maj prawo do ochrony i opieki, jaka jest konieczna dla ich dobra. Mog swobodnie wyraa swoje pogldy. Pogldy te s brane pod uwag w sprawach, ktre ich dotycz, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzaoci.
2. Wszystkie dziaania dotyczce dzieci, zarwno podejmowane przez wadze publiczne, jak i instytucje prywatne, naley podporzdkowa najlepszym interesom dziecka.
3. Kade dziecko ma prawo do utrzymywania staego, osobistego zwizku i bezporedniego kontaktu z obojgiem rodzicw, chyba e jest to sprzeczne z jego interesami.
Artyku 25
Prawa osb w podeszym wieku
Unia uznaje i szanuje prawa osb w podeszym wieku do godnego i niezalenego ycia oraz do uczestniczenia w yciu spoecznym i kulturalnym.
Artyku 26
Integracja osb niepenosprawnych
Unia uznaje i szanuje prawo osb niepenosprawnych do korzystania ze rodkw majcych zapewni im niezaleno, integracj spoeczn i zawodow oraz udzia w yciu spoecznoci.
Rozdzia IV
SOLIDARNO
Artyku 27
Prawo pracownikw do informacji i konsultacji w ramach przedsibiorstwa
Pracownikom lub ich przedstawicielom naley zagwarantowa, na waciwych poziomach, informacj i konsultacj we waciwym czasie, w przypadkach i na warunkach przewidzianych w prawie wsplnotowym oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.
Artyku 28
Prawo do rokowa i dziaa zbiorowych
Pracownicy i pracodawcy, lub ich odpowiednie organizacje, maj, zgodnie z prawem wsplnotowym oraz ustawami i praktykami krajowymi, prawo do negocjowania i zawierania ukadw zbiorowych pracy na odpowiednich poziomach oraz w przypadkach konfliktu interesw, do podejmowania dziaa zbiorowych w obronie swoich interesw, w tym akcji strajkowej.
Artyku 29
Prawo dostpu do usug wyszukiwania miejsc pracy
Kady ma prawo dostpu do bezpatnej usugi wyszukiwania miejsc pracy.
Artyku 30
Ochrona w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy
Kady pracownik ma prawo do ochrony w przypadku nieuzasadnionego zwolnienia z pracy, zgodnie z prawem wsplnotowym oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
Artyku 31
Naleyte i sprawiedliwe warunki pracy
1. Kady pracownik ma prawo do warunkw pracy uwzgldniajcych jego zdrowie, gwarantujcych mu bezpieczestwo i godno.
2. Kady pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, okresw dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego patnego urlopu.
Artyku 32
Zakaz pracy dzieci i ochrona modocianych w pracy
Zatrudnianie dzieci jest zakazane. Minimalny wiek dopuszczenia do zatrudnienia nie moe by niszy ni minimalny wiek zakoczenia obowizku szkolnego, z zastrzeeniem uregulowa, ktre mog by bardziej korzystne dla modocianych i z wyjtkiem ograniczonych odstpstw.
Modociani dopuszczeni do pracy musz mie warunki pracy odpowiednie dla ich wieku oraz by chronieni przed wykorzystywaniem ekonomicznym oraz jakkolwiek prac, ktra mogaby szkodzi ich bezpieczestwu, zdrowiu lub rozwojowi fizycznemu, psychicznemu, moralnemu i spoecznemu albo utrudnia im edukacj.
Artyku 33
ycie rodzinne i zawodowe
1. Rodzina korzysta z ochrony prawnej, ekonomicznej i spoecznej.
2. W celu pogodzenia ycia rodzinnego z zawodowym kady ma prawo do ochrony przed zwolnieniem z pracy z powodw zwizanych z macierzystwem i prawo do patnego urlopu macierzyskiego oraz do urlopu wychowawczego po urodzeniu lub adopcji dziecka.
Artyku 34
Zabezpieczenie spoeczne i pomoc spoeczna
1. Unia uznaje i szanuje uprawnienie do wiadcze zabezpieczenia spoecznego oraz do usug spoecznych, zapewniajcych ochron w takich przypadkach, jak macierzystwo, choroba, wypadki przy pracy, zaleno lub podeszy wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie wsplnotowym oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.
2. Kada osoba, majca miejsce zamieszkania i przemieszczajca si legalnie w obrbie Unii Europejskiej, ma prawo do wiadcze zabezpieczenia spoecznego i przywilejw socjalnych zgodnie z prawem wsplnotowym oraz ustawodawstwami i praktykami krajowymi.
3. W celu zwalczania wyczenia spoecznego i ubstwa Unia uznaje i szanuje prawo do pomocy spoecznej i mieszkaniowej dla zapewnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie wsplnotowym oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych, godnej egzystencji wszystkim osobom pozbawionym wystarczajcych rodkw.
Artyku 35
Ochrona zdrowia
Kady ma prawo dostpu do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na warunkach ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych. Przy okrelaniu i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i dziaa Unii zapewnia si wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.
Artyku 36
Dostp do usug wiadczonych w oglnym interesie gospodarczym
Unia uznaje i szanuje dostp do usug wiadczonych w oglnym interesie gospodarczym, przewidziany w ustawach i praktykach krajowych, zgodnie z traktatem ustanawiajcym Wsplnot Europejsk, w celu wspierania spjnoci spoecznej i terytorialnej Unii.
Artyku 37
Ochrona rodowiska
Wysoki poziom ochrony rodowiska i poprawa jego jakoci musz by zintegrowane z politykami Unii i zapewnione zgodnie z zasad staego rozwoju.
Artyku 38
Ochrona konsumentw
Polityki Unii zapewniaj wysoki poziom ochrony konsumentw.
Rozdzia V
PRAWA OBYWATELI
Artyku 39
Prawo gosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
1. Kady obywatel Unii ma prawo gosowania i kandydowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w pastwie czonkowskim, w ktrym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego pastwa.
2. Czonkowie Parlamentu Europejskiego s wybierani w powszechnych wyborach bezporednich, w gosowaniu wolnym i tajnym.
Artyku 40
Prawo gosowania i kandydowania w wyborach lokalnych
Kady obywatel Unii ma prawo gosowania i kandydowania w wyborach lokalnych w pastwie czonkowskim, w ktrym ma miejsce zamieszkania, na takich samych zasadach jak obywatele tego pastwa.
Artyku 41
Prawo do dobrej administracji
1. Kady ma prawo do bezstronnego i rzetelnego zaatwienia jego sprawy w rozsdnym terminie przez instytucje, organy i agencje Unii.
2. Prawo to obejmuje:
- prawo kadej osoby do osobistego przedstawienia sprawy, zanim zostanie podjty indywidualny rodek mogcy negatywnie wpyn na jej sytuacj;
- prawo kadej osoby dostpu do akt jej sprawy, z zastrzeeniem poszanowania uprawnionych interesw poufnoci oraz tajemnicy zawodowej i handlowej;
- obowizek administracji uzasadniania swoich decyzji.
3. Kada osoba ma prawo domagania si od Wsplnoty naprawienia, zgodnie z zasadami oglnymi wsplnymi dla praw pastw czonkowskich, szkody wyrzdzonej przez jej instytucje lub jej pracownikw przy wykonywaniu ich funkcji.
4. Kada osoba moe zwrci si pisemnie do instytucji Unii w jednym z jzykw traktatowych i musi otrzyma odpowied w tym samym jzyku.
Artyku 42
Prawo dostpu do dokumentw
Kady obywatel Unii i kada osoba fizyczna lub prawna majca miejsce zamieszkania lub statutow siedzib w pastwie czonkowskim ma prawo dostpu do dokumentw Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.
Artyku 43
Rzecznik praw obywatelskich
Kady obywatel Unii i kada osoba fizyczna lub prawna majca miejsce zamieszkania lub statutow siedzib w pastwie czonkowskim ma prawo zwraca si do rzecznika praw obywatelskich Unii w przypadkach niewaciwego administrowania w dziaaniach instytucji lub organw wsplnotowych, z wyczeniem Trybunau Sprawiedliwoci i Sdu Pierwszej Instancji wykonujcych swoje funkcje sdowe.
Artyku 44
Prawo petycji
Kady obywatel Unii i kada osoba fizyczna lub prawna majce miejsce zamieszkania lub statutow siedzib w pastwie czonkowskim maj prawo petycji do Parlamentu Europejskiego.
Artyku 45
Swoboda przemieszczania si i pobytu
1. Kady obywatel Unii ma prawo do swobodnego przemieszczania si i przebywania na terytorium pastw czonkowskich.
2. Swoboda przemieszczania si i pobytu moe zosta przyznana, zgodnie z traktatem ustanawiajcym Wsplnot Europejsk, obywatelom pastw trzecich legalnie przebywajcym na terytorium pastwa czonkowskiego.
Artyku 46
Opieka dyplomatyczna i konsularna
Kady obywatel Unii korzysta na terytorium pastwa trzeciego, gdzie pastwo czonkowskie, ktrego jest obywatelem, nie ma swojego przedstawicielstwa, z ochrony dyplomatycznej i konsularnej kadego z pozostaych pastw czonkowskich na takich samych warunkach jak obywatele tego pastwa.
Rozdzia VI
WYMIAR SPRAWIEDLIWOCI
Artyku 47
Prawo do skutecznego rodka prawnego i do sprawiedliwego procesu sdowegoKady, czyje prawa i wolnoci zagwarantowane przez prawo Unii zostay naruszone, ma prawo do skutecznego rodka prawnego przed sdem zgodnie z warunkami okrelonymi w niniejszym artykule.
Kady ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy w rozsdnym terminie przed niezawisym i bezstronnym sdem ustanowionym uprzednio na mocy ustawy. Kady ma moliwo uzyskania porady prawnej, skorzystania z pomocy obrocy i przedstawiciela.
Pomoc prawna jest dostpna dla tych osb, ktre nie posiadaj wystarczajcych rodkw, jeli jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostpu do wymiaru sprawiedliwoci.
Artyku 48
Domniemanie niewinnoci i prawo do obrony
1. Kadego oskaronego uwaa si za niewinnego, dopki jego wina nie zostanie stwierdzona zgodnie z prawem.
2. Kademu oskaronemu gwarantuje si poszanowanie prawa do obrony.
Artyku 49
Zasady legalnoci oraz proporcjonalnoci czynw zabronionych zagroonych kar i kar
1. Nikt nie moe by uznany za winnego popenienia czynu polegajcego na dziaaniu lub zaniechaniu, ktry wedug prawa krajowego lub prawa midzynarodowego nie stanowi czynu zabronionego zagroonego kar w czasie jego popenienia. Nie bdzie rwnie wymierzona kara surowsza od tej, ktr mona byo wymierzy w czasie, gdy czyn zabroniony zagroony kar zosta popeniony. Jeli ustawa, ktra wesza w ycie po popenieniu czynu zabronionego zagroonego kar, przewiduje kar agodniejsz, ta wanie kara ma zastosowanie.
2. Niniejszy artyku nie stanowi przeszkody w sdzeniu i karaniu osoby za dziaanie lub zaniechanie, ktre w czasie, gdy miao miejsce, stanowio czyn zabroniony zagroony kar, zgodnie z oglnymi zasadami uznanymi przez wsplnot narodw.
3. Surowo kar nie moe by nieproporcjonalna do czynu zabronionego zagroonego kar.
Artyku 50
Zakaz ponownego sdzenia lub karania w postpowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony zagroony kar
1. Nikt nie moe by ponownie sdzony lub ukarany w postpowaniu karnym za ten sam czyn zabroniony zagroony kar, w zwizku z ktrym zosta ju uprzednio na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z ustaw uniewinniony lub za ktry zosta uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem.
Rozdzia VII
POSTANOWIENIA OGLNE
Artyku 51
Zakres
1. Postanowienia niniejszej Karty maj zastosowanie do instytucji i organw Unii z waciwym uwzgldnieniem zasady pomocniczoci oraz do pastw czonkowskich wycznie w zakresie, w jakim stosuj one prawo Unii. Pastwa te zatem szanuj prawa, przestrzegaj zasad i popieraj ich stosowanie zgodnie ze swymi kompetencjami.
2. Niniejsza Karta nie ustanawia adnej nowej kompetencji ani zadania dla Wsplnoty lub Unii, ani nie zmienia kompetencji i zada okrelonych w traktatach.
Artyku 52
Zakres praw gwarantowanych
1. Wszelkie ograniczenia w korzystaniu z praw i wolnoci uznanych w niniejszej Karcie musz by przewidziane ustaw i szanowa istot tych praw i wolnoci. Z zastrzeeniem zasady proporcjonalnoci, ograniczenia mog by wprowadzone wycznie wtedy, gdy s konieczne i rzeczywicie realizuj cele interesu oglnego uznawane przez Uni lub wynikaj z potrzeby ochrony praw i wolnoci innych osb.
2. Prawa uznane w niniejszej Karcie, ktrych podstaw s traktaty wsplnotowe lub traktat o Unii Europejskiej, s wykonywane na warunkach i w granicach okrelonych w tych traktatach.
3. W zakresie, w jakim niniejsza Karta zawiera prawa, ktre odpowiadaj prawom zagwarantowanym w konwencji o ochronie praw czowieka i podstawowych wolnoci, ich znaczenie i zakres s takie same jak praw ustanowionych przez t konwencj. Niniejsze postanowienie nie stanowi przeszkody, aby prawo Unii zapewniao szersz ochron.
Artyku 53
Poziom ochrony
adne z postanowie niniejszej Karty nie bdzie interpretowane jako ograniczajce lub podwaajce prawa czowieka i podstawowe wolnoci uznane, we waciwych im obszarach zastosowania, przez prawo Unii i prawo midzynarodowe oraz umowy midzynarodowe, ktrych Unia, Wsplnota lub wszystkie pastwa czonkowskie s stronami, cznie z europejsk konwencj o ochronie praw czowieka i podstawowych wolnoci oraz przez konstytucje pastw czonkowskich.
Artyku 54
Zakaz naduycia praw
adne z postanowie niniejszej Karty nie bdzie interpretowane jako przyznajce prawo do podejmowania jakiejkolwiek dziaalnoci lub dokonywania jakiegokolwiek aktu zmierzajcego do zniweczenia ktregokolwiek z praw i ktrejkolwiek z wolnoci uznanych w niniejszej Karcie lub ich ograniczenia w wikszym stopniu anieli jest to w niej przewidziane.

tekst karty na podstawie tumaczenia Ministerstwa Sprawiedliwoci, Rzeczpospolita 11-12-2007

« Powrt | Dodano: 2007-12-11 | Komentarzy: 0 | Odson: 3017 |  o | Drukuj

Komentarze:

Haso:
Autor:

Komentarz: /400 max

Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info owiadcza, e nie odpowiada za tre komentarzy do zamieszczanych artykuw. Za owe treci odpowiadaj ich autorzy. Zabrania si umieszczania treci nawoujcych do przemocy, nienawici, nietolerancji, jak i treci obraliwych wobec Uytkownikw wortalu lub innych osb. Komentarze uznane za obraliwe lub przekraczajce granice tolerancji bd usunite bez poinformowania o tym autorw !!!

Menu

Noworudzianin
Grudzie 2023
N Pn Wt r Cz Pt S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

 AGROTURYSTYKA
Agroturystyka
Cena: 25

donate

Dotacje w Bitcoin

  ^Top^

Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
Wszelkie prawa zastrze�one (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
Aby lepiej ogl�da� wci�nij F11     www.nowaruda.info