-1°

Nowa Ruda

Menu

Kanal RSS

 Reklama  
  WYBORY-2011: Poradnik wyborcy na 9.10.2011
kliknij tu Ilu wybieramy posw w okrgu? Zasadniczo liczba posw wybieranych w okrgu wyborczym zaley od liczby mieszkacw okrgu wyborczego. Liczb mieszkacw okrgu wyborczego dzieli si przez ustawowo okrelon liczb zwan norm przedstawicielsk. Efektem tego dziaania jest liczba posw wybieranych w danym okrgu. Norma przedstawicielska powstaje wskutek podzielenia liczby mieszkacw Polski przez ilo posw. W okrgu nr 2 - 8 posw. JAK GOSOWA NA POSA. Naley dokona wyboru jednego kandydata, stawiajc znak X w kratce obok jego nazwiska, tak aby przecicie dwch linii nastpio w kratce.

Ilu wybieramy senatorw w okrgu? W jednym okrgu wyborczym bdziemy wybiera jednego senatora. Po raz pierwszy w tegorocznych wyborach gosowanie do Senatu odbdzie si w jednomandatowych okrgach wyborczych. Okrgi wyborcze do Sejmu nie bd zatem tosame z okrgami wyborczymi do Senatu, chocia gosowanie bdzie odbywa si w tych samym obwodowych komisjach wyborczych. JAK GOSOWA NA SENATORA. Naley postawi dwie krzyujce si kreski (znak X), tak aby przecicie kresek nastpio w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Zaznaczenie wikszej iloci kandydatw ni jednego spowoduje, e nasz gos bdzie gosem niewanym.

Ile potrzeba gosw, eby mj kandydat zosta posem? Przed wyborami tego nie wiemy. Nie wiemy jaka jest liczba gosw, ktra zagwarantuje naszemu kandydatowi uzyskanie mandatu posa. W pierwszej kolejnoci komisje wyborcze ustalaj jak ilo mandatw poselskich wyborcy przydzieli okrgowym listom wyborczym okrelonych komitetw wyborczych. Mandaty przypadajce okrelonej licie kandydatw (okrgowej licie kandydatw okrelonego komitetu wyborczego) s przydzielane tym kandydatom, ktrzy uzyskali kolejne najwiksze wyniki indywidualne, wic nie zawsze wchodzi pierwszy z listy.

Ile potrzeba gosw, eby mj kandydat zosta senatorem?

Senatorem zostanie kandydat z danego okrgu wyborczego, ktry otrzyma najwiksz liczb gosw. Musi to by zatem liczba gosw wiksza od liczby gosw oddanych na ktregokolwiek z konkurentw startujcych na senatora w tym samym okrgu wyborczym. Jeeli zatem na 100 tys. gosujcych w okrgu wyborczym jeden kandydat na senatora uzyska 20 tys. gosw, a kolejni 19 tys., 18 tys., 17 tys., 16 tys. i 10 tys., senatorem zostanie pierwszy z kandydatw. Poniewa liczba gosw oddanych na pierwszego kandydata (20 tys.) jest liczb wysz, ni liczba gosw oddanych na ktregokolwiek innego kandydata. Nie zmieni tego fakt, e czna suma gosw oddanych na konkurentw nowo wybranego senatora wyniosa 80 tys. gosw, a w skali okrgu nowo wybrany senator uzyska tylko 20%.

Czy zawsze wchodzi pierwszy z listy? Mandaty przypadajce okrelonej licie kandydatw (okrgowej licie kandydatw okrelonego komitetu wyborczego) s przydzielane tym kandydatom, ktrzy uzyskali kolejne najwiksze wyniki indywidualne, nie zawsze musi by w nich pierwszy. O przyznaniu mandatu okrelonemu kandydatowi z listy wyborczej komitetu wyborczego decyduje tylko i wycznie indywidualny wynik wyborczy tego kandydata. Innymi sowy kolejno do objcia mandatu zaley od liczby gosw oddanych na kandydata, nie zaley natomiast od miejsca kandydata na licie. Jeeli pierwszy na licie dostanie mniej ni konkurenci z tej samej listy, moe nie uzyska mandatu. Wiele zaley od wyborcw, ktrzy nie zadajc sobie trudu potrzebnego dla poznania poszczeglnych kandydatw, gosuj „z automatu” na pierwszego kandydata z listy okrelonego komitetu wyborczego. Gosujc na kandydata X kieruj si w istocie personalnymi sympatiami do liderw oglnopolskich lub po prostu do szyldu partii politycznej tworzcej okrelony komitet wyborczy. Jest to dziaanie w pewnym sensie sensowne, poniewa wynik komitetu w skali kraju bdzie mia decydujce znaczenie dla wyonienia skadu rzdu. Niemniej jest to jedynie pierwszy stopie wtajemniczenia. Bowiem wiadome wskazanie nie tylko okrelonej listy, ale take wiadomy wybr kandydata, okrelonego z imienia i nazwiska, zwiksza wpyw wyborcy nie tylko na polityczn, ale take na personaln obsad Sejmu. W przeciwnym wypadku oddajemy decyzj tym, ktrzy ukadali listy wyborcze, czyli – w praktyce – liderom partii politycznych.

Ilu z listy wchodzi? Liczba mandatw przypadajcych danej licie wyborczej zaley od tego ile gosw uzyskaa ta lista, ile gosw uzyskay listy konkurencyjne oraz ile mandatw przypada na okrg wyborczy, w ktrym listy funkcjonuj. Nie sposb zatem przewidzie przed wyborami, ile osb wejdzie z danej listy wyborczej.

Co to jest okrg wyborczy i obwd wyborczy? Okrg wyborczy to cz Polski, z ktrej wybiera si okrelon liczb posw (8 w okrgu nr 2 w najbliszych wyborach) – okrg wyborczy do Sejmu lub te cz Polski z terenu ktrej wybiera si jednego senatora – okrg wyborczy do Senatu. W najbliszych wyborach wybierzemy posw w 41 okrgach wyborczych, a senatorw w 100 okrgach wyborczych. Tymczasem obwd gosowania to obszar waciwoci pojedynczej obwodowej komisji wyborczej, w ktrej wyborca fizycznie wrzuca kart do urny wyborczej. Takich obwodw w najbliszych wyborach bdzie 24182. Mimo e do Sejmu i do Senatu mamy rne okrgi wyborcze, gosowanie do obydwu izb parlamentu odbdzie si w tych samych obwodach wyborczych.

Jak mog zobaczy kto kandyduje? S dwa zasadnicze sposoby, aby dowiedzie si, kto kandyduje na posa, a kto na senatora w okrelonym okrgu wyborczym. Po pierwsze rdem takiej informacji s obwieszczenia Okrgowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych komitetach wyborczych i wykazie nazwisk kandydatw. Musz one zosta rozplakatowane do dnia 29 wrzenia. Bd take dostpne przed wejciem do obwodowej komisji wyborczej w formie plakatu. 2 niezawodnym sposobem jest strona PKW www.pkw.gov.pl i zakadka wizualizacja wyborw parlamentarnych 2011, gdzie po zarejestrowaniu list kandydatw bdzie mona zapozna si z nazwiskami osb kandydujcych we wszystkich okrgach wyborczych. Niestety, aby dowiedzie si czego wicej na temat kandydatw, pozna ich CV, dotychczasowe dokonania czy program wyborczy, musimy liczy na serwisy wyborcze partii startujcych w wyborach albo samych kandydatw.

CO MUSI ZROBI GOSUJCYCH W LOKALU WYBORCZYM. W dniu wyborw w lokalu wyborczym (siedzibie obwodowej komisji wyborczej) musimy okaza dokument ze zdjciem, przy pomocy ktrego moliwe bdzie sprawdzenie naszej tosamoci. W przewaajcej iloci przypadkw bdzie to dowd osobisty, niemniej moe to by take paszport, prawo jazdy. W przypadku, gdy wyborca nie jest ujty w spisie wyborcw moe okaza dokument ze zdjciem stwierdzajcy miejsce zamieszkania np. dowd osobisty, prawo jazdy lub np. zawiadczenie zameldowania. W takim przypadku przewodniczcy obwodowej komisji wyborczej powinien skontaktowa si telefonicznie z wydziaem spraw obywatelskich (lub jednostk wykonujc zadania z tego zakresu) urzdu gminy (miasta) celem weryfikacji faktu zamieszkiwania wyborcy na terenie obwodu. Jeeli weryfikacja okae si pozytywna, wyborca zostanie dopisany do spisu wyborcw w obwodowej komisji wyborczej. Nastpnie wyborca otrzymuje dwie karty do gosowania – jedn z wykazem list kandydatw na posw (w formie wielostronicowej broszury) oraz drug – list kandydatw na senatorw, najpewniej bdzie to jedna strona. Po dokonaniu wyboru odpowiednich osb postawieniu znaku X karty naley wrzuci do urny wyborczej.

TAJNO GOSOWANIA. Jedn z gwnych zasad prawa wyborczego jest zapewnienie tajnoci gosowania. Czuwa nad tym przewodniczcy komisji obwodowej. Wyborcy powinni przede wszystkim korzysta z miejsc zapewniajcych tajno gosowania (kabiny wyborcze, miejsca oddzielone przepierzeniem). Innymi sowy, naley unika wci spotykanej praktyki zakrelania naszych kandydatw tu po otrzymaniu karty wyborczej, na oczach komisji i innych wyborcw. Takie zachowanie nie jest karalne, ale godzi w zasad tajnoci gosowania i powinno spotka si z delikatn, acz zdecydowan reakcj przewodniczcego komisji obwodowej.

JAK GOSOWA NA SENATORA. Naley postawi dwie krzyujce si kreski (znak X), tak aby przecicie kresek nastpio w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Zaznaczenie wikszej iloci kandydatw ni jednego spowoduje, e nasz gos bdzie gosem niewanym.

JAK GOSOWA NA POSA. Naley dokona wyboru jednego kandydata, stawiajc znak X w kratce obok jego nazwiska, tak aby przecicie dwch linii nastpio w kratce.

Informacje rwnie dostpne na stronie internetowej PKW powiconej tegorocznym wyborom: http://wybory2011.pkw.gov.pl
na podst. Akcja Masz Gos, Masz Wybr http://www.maszglos.pl

« Powrt | Dodano: 2011-10-01 | Komentarzy: 0 | Odson: 1748 |  o | Drukuj

Komentarze:

Haso:
Autor:

Komentarz: /400 max

Info Redakcja wortalu www.nowaruda.info owiadcza, e nie odpowiada za tre komentarzy do zamieszczanych artykuw. Za owe treci odpowiadaj ich autorzy. Zabrania si umieszczania treci nawoujcych do przemocy, nienawici, nietolerancji, jak i treci obraliwych wobec Uytkownikw wortalu lub innych osb. Komentarze uznane za obraliwe lub przekraczajce granice tolerancji bd usunite bez poinformowania o tym autorw !!!

Menu

Noworudzianin
Grudzie 2019
N Pn Wt r Cz Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

 ORODEK WYP...
Willa Alfa
Cena: od 70 do 75

donate

Dotacje w Bitcoin

  ^Top^

Strona zgodna z HTML 4.01   Korzysta z Apache   Korzysta z MySQL   Korzysta z PHP   Najlepiej czytaj w Firefox  
Wszelkie prawa zastrze�one (c) Nowa Ruda 2002-2006 Kamil Kobak
Aby lepiej ogl�da� wci�nij F11     www.nowaruda.info